ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง  ประจำปี 2560 โดยวิธี สอบราคา
ที่ โครงการ งบประมาณ จัดซื้อจัด ราคากลาง ผู้ซื้อซอง ผู้ยื่นซอง ผู้ได้รับคัดเลือก วันที่ประกาศ
      จ้างโดยวิธี          
5  - โครงการต่อเติมสวนสาธารณะหมู่บ้านหนองกา        530,000.00 สอบราคา       530,000.00 หจก.วาสนาฝาแฝด หจก.วาสนาฝาแฝด หจก.แฝดอินเตอร์ 11-ส.ค.-60
  หมู่ที่ 7 ตำบลปราณบุรี       หจก.แฝดอินเตอร์ หจก.แฝดอินเตอร์    
4  - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางขวัญ-บ้านลุ่มโพธิ์        608,000.00 สอบราคา       608,000.00 หจก.วาสนาฝาแฝด หจก.วาสนาฝาแฝด หจก.แฝดอินเตอร์ 1-ก.พ.-60
  หมู่ที่ 3 ตำบลปราณบุรี       หจก.แฝดอินเตอร์ หจก.แฝดอินเตอร์    
3  - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองกาน้อย – บ้านนาเพนียด 1,681,000.00 สอบราคา 1,681,000.00 หจก.วาสนาฝาแฝด หจก.วาสนาฝาแฝด หจก.วาสนาฝาแฝด 6-ต.ค.-59
  หมูที่ 2  ตำบลปราณบุรี       หจก.แฝดอินเตอร์ หจก.แฝดอินเตอร์    
2  - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเชาว์         714,000.00 สอบราคา       714,000.00 หจก.วาสนาฝาแฝด หจก.วาสนาฝาแฝด หจก.วาสนาฝาแฝด 21-ก.ย.-59
  หมู่ที่ 3 ตำบลปราณบุรี       หจก.แฝดอินเตอร์ หจก.แฝดอินเตอร์    
1  - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางแจ๋ว        636,000.00 สอบราคา       636,000.00 หจก.วาสนาฝาแฝด หจก.วาสนาฝาแฝด หจก.วาสนาฝาแฝด 21-ก.ย.-59
  หมู่ที่ 4 ตำบลปราณบุรี       หจก.แฝดอินเตอร์ หจก.แฝดอินเตอร์    
[1]
[2]

[1]
AiR_C:
[2]
AiR_C: