_PRINT 
logo.gif

ข่าว : โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51–80 คน (สถ.ศพด.2) แบบไม่ตอกเข็ม หมู่ที่ 7 ตำบลปราณบุรี อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51–80 คน (สถ.ศพด.2) แบบไม่ตอกเข็ม  หมู่ที่ 7  ตำบลปราณบุรี  อำเภอปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

งบประมาณ 2,410,000.-บาท (สองล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปราณบุรี

ราคากลาง

2,318,000.-บาท (สองล้านสามแสนหมื่นหมื่นแปดพันบาทถ้วน)  


ข่าวโดย : อริญญา
อ่าน 51 ครั้ง
วันที่ 24 มิถุนายน 2560
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 03:18:27:AM